Koło naukowe

przy Katedrze i Zakładzie Biochemii

Opiekun Koła: dr Sławomir Smolik

Opiekunowie prac: dr Joanna Wawszczyk

                               dr Ewa Moric-Janiszewska

                               dr Krzysztof Cholewa

                               dr Sławomir Smolik

 

Tematy badawcze:

Polimorfizm genetyczny wybranych alleli cytochromu CYP3A4 i jego znaczenie w indywidualizacji farmakoterapii.

Polimorfizm genetyczny receptora dla peptydu glukagonopodobnego (GLP-1) i jego znaczenie w terapii inkretynami.

Charakterystyka profili ekspresji genów kodujących TNF i jego receptory pod wpływem substancji pochodzenia naturalnego.

Ocena potencjału antyhipertensyjnego substancji pochodzenia naturalnego w oparciu o analizę profilu steroidogenezy.

Badania molekularnych mechanizmów synergistycznego działania przeciwnowotworowego beta-blokerów i inhibitorów multikinaz.

 

Stosowane metody badawcze:

Ekstrakcja DNA genomowego z krwi pełnej.

Ocena jakościowa DNA genomowego techniką elektroforezy w żelu agarozowym.

Ocena ilościowa DNA genomowego w oparciu o pomiary spektrofotometryczne.

Reakcja PCR, reakcja multiplex PCR w detekcji polimorfizmów genetycznych.

Technika wysokorozdzielczej analizy temperatur topnienia (HRM) w genotypowaniu i farmakogenetyce.

 

Spotkania odbywają się po indywidualnym uzgodnieniu z opiekunami prac.