REGULAMIN

Biotechnologia Medyczna I st. III rok ENZYMOLOGIA I CHEMIA BIAŁEK semestr zimowy 2020/2021

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU ENZYMOLOGIA I CHEMIA BIAŁEK

dla studentów III roku kierunku Biotechnologia Medyczna (studia I stopnia) prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu w roku akademickim 2020/2021

 

Zajęcia z przedmiotu Biochemia prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.08.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i niniejszy Regulamin.

I. Zasady uczestnictwa w zajęciach
 • Uczestnictwo w wykładach, seminariach i ćwiczeniach (zajęciach laboratoryjnych) jest obowiązkowe.
 • Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych z grupą studencką, do której został przypisany na danych rok akademicki.
 • Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez Studenta poprzez zalogowanie się w systemie
  e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć.
 • Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach.
 • W zajęciach odbywających się w formie stacjonarnej nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączkę, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielinę z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, osłabienie itp.). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z osobą prowadzącą zajęcia i zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
 • Na stronie internetowej Katedry i Zakładu Biochemii dla studentów zamieszczono:
  • szczegółowy wykaz zagadnień realizowanych na wykładach, ćwiczeniach i seminariach,
  • regulamin zajęć,
  • kartę modułu/przedmiotu,
  • harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim.
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej. Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.
 • Wszyscy Studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
 • Przed przystąpieniem do ćwiczeń i seminariów Student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z zagadnieniami udostępnionymi na stronie internetowej Katedry).
II. Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)
 • Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 • Nieobecność na zajęciach wynikająca z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, udziału w egzaminie poprawkowym, jest usprawiedliwiana bez konieczności odrabiania, na podstawie dokumentu poświadczonego przez odpowiedni organ lub osobę.
 • Jeżeli Student był nieobecny na seminarium lub ćwiczeniu laboratoryjnym jest zobowiązany do zdania części teoretycznej zajęć w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams lub kolokwium pisanego stacjonarnie w ciągu 3 tygodni od daty zajęć lub 2 tygodni od końca zwolnienia lekarskiego, u osoby prowadzącej zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.
III. Zasady, tryb i terminy zaliczeń:
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Enzymologia i chemia białek jest:
  • zdanie kolokwiów seminaryjno-laboratoryjnych odbywających się na ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych w formie stacjonarnej i kolokwiów laboratoryjnych zaliczeniu w ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w formie zdalnej,
  • zaliczenie praktycznej części tych zajęć laboratoryjnych.
 • Ocena niedostateczna z pierwszego terminu musi być poprawiona. Poprawa oceny niedostatecznej odbywać się będzie w formie zdalnej. Przed pierwszym terminem egzaminu dopuszcza się dwukrotną możliwość poprawy (pierwszą w ciągu 3 tygodni od daty kolokwium, a drugą w tygodniu zaliczeniowym). Przed każdym terminem egzaminu poprawkowego jednokrotnie można ubiegać się o zaliczenie danego kolokwium cząstkowego.
 • Ocenę pozytywną z kolokwiów cząstkowych i zaliczeniowych uzyskuje się po przekroczeniu 60% prawidłowych odpowiedzi.
 • Student, który na tydzień przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia
  z więcej niż trzech kolokwiów seminaryjno-laboratoryjnych, w tygodniu zaliczeniowym pisze kolokwium obejmujące całość materiału z danego semestru. W przypadku nie uzyskania zaliczenia przed każdym kolejnym terminem egzaminu (egzaminy poprawkowe), Student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium z wszystkich zagadnień omawianych w ramach przedmiotu.
IV. Forma egzaminu
 • Do egzaminu może przystąpić wyłącznie Student, który uzyskał zaliczenie z przedmiotu.
 • Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność Studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (dotyczy wszystkich terminów egzaminów).
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie Studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych.
 • Pytania egzaminacyjne obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
 • W czasie trwania egzaminu Studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania egzaminu, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu przez Przewodniczącego Komisji / Egzaminatora. Otrzymanie przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
V. Zasady ustalania oceny z przedmiotu
 • Egzamin z przedmiotu Enzymologia i chemia białek odbywa się w formie pisemnej (forma mieszana: test wyboru, test uzupełnień, pytania otwarte). W zależności od sytuacji epidemicznej egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej lub zdalnej.
 • Ocenę pozytywną z egzaminu uzyskuje się po przekroczeniu 60% prawidłowych odpowiedzi.
VI. Sposób informowania studentów o wyniku egzaminu

Wyniki egzaminu podane zostaną w „Wirtualnej Uczelni”, w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu.

VII. Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki http://biochemia.sum.edu.pl.

VIII. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu we własną ocenioną pracę zaliczeniową lub egzaminacyjną w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji nauczyciela akademickiego.

IX. Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.
X. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.
XI. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.