ZAGADNIENIA DO TESTU ZALICZENIOWEGO

KOSMETOLOGIA I st. rok II, semestr zimowy 2020/2021

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu BIOCHEMIA 
dla studentek kierunku KOSMETOLOGIA

 

Biochemia strukturalna

 1. Typy grup funkcyjnych, rodzaje wiązań chemicznych i izomeria w biomolekułach
 2. Ogólna charakterystyka strukturalna (wzory chemiczne jeśli jest to możliwe) i funkcjonalna związków organicznych występujących w żywych organizmach, tj.:
  • aminokwasów białkowych, peptydów i białek, budowa kolagenu i elastyny oraz wiązania stabilizujące struktury białek
  • węglowodanów: monosacharydów (dihydroksyaceton, aldehyd glicerynowy, ryboza, ksyloza, arabinoza, fruktoza, glukoza, mannoza i galaktoza), disacharydów (laktoza, maltoza, izomaltoza i sacharoza), polisacharydy (skrobia, glikogen, celuloza, glikozoaminoglikany)
  • lipidów - kwasów tłuszczowych, triacylogliceroli, ciał ketonowych, lipidów złożonych, cholesterolu, kwasów żółciowych, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
  • puryn i pirymidyn oraz nukleotydów i nukleozydów, w których są elementami strukturalnymi
 3. Enzymy jako biokatalizatory
  • podobieństwa i różnice między enzymami i katalizatorami nieorganicznymi
  • podstawowe pojęcia w enzymologii- apoenzym, koenzym, grupa prostetyczna, holoenzym, centrum aktywne
  • modele oddziaływania enzymu z substratem
  • klasyfikacja enzymów i istotne grupy enzymów w każdej z klas
  • mechanizmy regulacji aktywności enzymów - regulacja długoterminowa (kontrola ilości enzymów w komórce, czyli indukcja i represja) i krótkoterminowa (kontrola sprawności katalitycznej enzymu, czyli aktywacja i inhibicja przez mechanizmy: allosteryczny, interkonwersję strukturalną, aktywacje proteolityczną)
  • koenzymy i grupy prostetyczne współdziałające z enzymami, czyli kofaktory witaminowe (NAD+, NADP+, FAD, FMN, pirofosforan tiaminy, koenzym A, fosforan pirydoksalu, biotyna, kwas tetrahydrofoliowy i koenzymy kobalaminowe)
  • kofaktory niewitaminowe (kwas liponowy, S-adenozylometionina, aktywny siarczan, koenzym Q, hemowe grupy prostetyczne, ATP, CTP, UTP)

 

Biochemia metaboliczna

 1. Podstawowe terminy i pojęcia w biochemii- metabolizm, anabolizm, katabolizm, amfibolizm, szlak metaboliczny, prekursor, metabolit, intermediat
 2. Zarys metabolizmu węglowodanów:
  • Trawienie i wchłanianie cukrów (rodzaje transporterów)
  • Znaczenie biochemiczne glikogenu wątrobowego i mięśniowego
  • Zarys szlaków metabolicznych (glikoliza, cykl pentozofosforanowy, szlak kwasu uronowego, syntez i degradacja glikogenu, glukoneogeneza) i ich cel biochemiczny oraz lokalizacja narządowa i komórkowa tych procesów, prekursory, enzymy decydujące o ich szybkości i mechanizmy regulacji ich aktywności katalitycznej (induktory, represory, aktywatory i inhibitory
 3. Cykl Krebsa (cel metaboliczny procesu, lokalizacja narządowa i komórkowa tych procesów, prekursory, enzymy decydujące o ich szybkości i mechanizmy regulacji ich aktywności katalitycznej (aktywatory i inhibitory)
 4. Mitochondrialny łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna (cel i przebieg procesów, lokalizacja komórkowa, enzymy w nich uczestniczące wraz z ich grupami prostetycznymi)
 5. Zarys metabolizmu lipidów:
  • Zarys szlaków metabolicznych (lipogeneza, beta-oksydacja kwasów tłuszczowych, lipoliza wewnątrzkomórkowa, biosynteza i degradacja ciał ketonowych, cholesterologeneza, biosynteza kwasów żółciowych) i ich cel biochemiczny oraz lokalizacja narządowa i komórkowa tych procesów, prekursory, enzymy decydujące o ich szybkości i mechanizmy regulacji ich aktywności katalitycznej (induktory, represory, aktywatory i inhibitory)
 6. Zarys metabolizmu białek i aminokwasów:
  • Katabolizm białek pokarmowych i tkankowych
  • Degradacja aminokwasów białkowych, tj. usuwanie azotu alfa-aminowego(transaminacja, deaminacja oksydacyjna glutaminianu lub w obecności oksydazy aminokwasowej, cykl mocznikowy) i katabolizm szkieletów węglowych aminokwasów
  • Istotne metabolity powstające z aminokwasów białkowych, m. in. w procesie dekarboksylacji
 7. Źródła atomów budujących pierścienie purynowy i pirymidynowy.